necov - Werkgroep Water- en Oeverplanten

in samenwerking met de Werkgemeenschap Landschapsecologische Onderzoek (WLO)

Themadag: Waterberging in laag Nederland: en wat levert het op voor natuur?

Datum: Dinsdag 3 april 2001

Het nederlandse waterbeheer zal de komende eeuw drastisch gaan veranderen. Een van de belangrijke thema's van dat veranderende waterbeheer is dat er veel meer ruimte moet komen voor waterberging in tijden met veel neerslag en rivieraanvoer, terwijl ook voor de verdrogingsbestrijding en het tegengaan van verzilting anders met onze watervoorraden moet worden omgesprongen. Er is al vastgesteld dat het water een leidend principe dient te worden bij de ruimtelijke ordening. In kringen van beleidsmakers wordt verondersteld dat waterberging en natuurbeheer en -ontwikkeling goed zijn te combineren. Maar is dat in het echt ook zo? Om kritisch te bekijken of er echt goede mogelijkheden zijn om waterberging en natuur in het lage deel van Nederland te combineren organiseren de NecoV-werkgroep Water- en Oeverplanten en de Werkgroep Landschapsecologisch Onderzoek samen de lezingendag "Waterberging in Laag Nederland: wat levert het op voor de natuur"over waterberging in Laag Nederland. Hierop zal aangegeven worden voor welke opgaven het waterbeheer gesteld staat en wat de verwachtingen en (on)mogelijkheden zijn wat planten en dieren betreft. De vraag waar het vervolgens om draait is, wat een beheerder van natuurgebieden met plannen voor waterberging kan en moet beginnen.

Programma

- Inleiding door de dagvoorzitter: Harm Duel
- Wouter Iedema (RIZA): Het beleid op hoofdlijnen; waar zit de overlap in waterberging en de EHS, wat zijn veerkrachtige watersystemen .....
- Johan Heymans (DHV Water): Hydrologische aspecten van waterberging Welke vormen van waterberging zijn er, wat zijn de bijbehorende statistische kansen op onderlopen, de duur, frequentie en seizoen.
- Leon Lamers (KUN): Waterkwaliteitsaspecten van inundatie; wat is de rol van nutrienten die vrijkomen bij inundatie?
- Jerry van Dijk (VU): Vegetatieontwikkeling na inundatie: sturende factoren in de vestiging en ontwikkeling van vegetatie na vernatting van graslanden in de Vechtstreek.
- Ed Zijp (Vereniging Natuurmonumenten): Weidevogels en waterpeilbeheer: 10 jaar beheerservaring in het Wormers- & Jisperveld met kievitten, grutto's, kemphanen en watersnippen; hoe zijn broedende weidevogels te sturen middels waterbeheer?
- Berend Voslamber (Sovon, voorheen RIJP): Experimenten met inundaties en de gevolgen voor vis en visetende vogels; wat is de betekenis van inundaties voor vis en vervolgens voor visetende vogels ?
- Christine van Burken (Wetterskip Fryslân): de proef in de Bloksleatpolder
- Ron van 't Veer (NH-Landschap): Wat kan een beheerder van natte natuurgebieden verwachten met waterberging?

Samenvattingen van de lezingen en negen posters zijn op te vragen als:

samenvattingenAdobe PDF, gezipt (112k)