Werkgroep Exoten


Exoten zijn organismen die, veelal door toedoen van de mens, maar ook door natuurlijke oorzaken, buiten hun natuurlijke areaal terechtkomen. Daar kunnen ze zich vestigen, en soms zelfs explosief vermeerderen. Dat kan allerlei gevolgen hebben voor de daar reeds aanwezige flora en fauna, voor de locale economie en zelfs voor sociale verhoudingen.

De werkgroep Exoten van de NecoV houdt zich bezig met vragen als:
  • Wat is een exoot nu eigenlijk, en wat veroorzaakt hij daar waar hij terechtkomt?
  • Welke exoten komen binnen in het beschouwde gebied?
  • Hoe zijn ze hier gekomen en hoe verspreiden ze zich?
  • Welke factoren bepalen hun succes?
  • Welke interacties worden met andere soorten aangegaan?
  • Hoe beïnvloeden ze de ecosystemen waarin ze terecht komen?
  • Zijn ze economisch schadelijk, en zo ja, wat kunnen we daaraan doen?
Vaak zal het daarbij zinvol zijn te redeneren vanuit de biogeografie. Tevens denken wij, dat exoten ook een middel kunnen zijn om de dynamiek van biodiversiteit te bestuderen. Er is de laatste jaren erg veel gepubliceerd over dit onderwerp. Daarom is het belangrijk, dat we allereerst hier een overzicht van krijgen om na te kunnen gaan waar de grootste hiaten in de kennis nog zitten - zowel wat feitelijke invasies betreft, als wat betreft theorievorming. De werkgroep zal trachten onderzoek op deze terreinen te entameren en te stimuleren. De internationale ontwikkelingen op deze gebieden worden nauwlettend gevolgd.

De werkgroep houdt drie keer per jaar een vergadering voor alle leden, waarop alle lopende zaken wat betreft waarnemingen, onderzoek, beleid en bestrijding van exoten aan de orde komen. Daarnaast wordt ook elk jaar in december een themadag georganiseerd rond een bepaald onderwerp. In 2001 werd de eerste themadag georganiseerd. In 2007 was het onderwerp van de thema: Probleemveroorzakende exoten in de diverse sectoren. In 2008 staat de themadag in het teken van risico-analyse en –beheer van invasieve exoten. De themadagen staan open voor alle belangstellenden. Deelname van buitenlandse onderzoekers aan de jaarlijkse bijeenkomsten zal internationale samenwerking bevorderen, en leiden tot betere inzichten. De werkgroep onderhoudt een mailinglist waarmee alle belangwekkende nieuws over exoten voor en door de leden wordt rondgestuurd.

Door een aantal leden van de werkgroep is ook een zeer toegankelijk boek, Biological Globalisation, geschreven over exoten in het algemeen, voor verdere informatie, zie:  http://www.biologicalglobalisation.nl . Verder in de toekomst liggend doelen zijn publicaties over de Nederlandse en West-Europese stand van zaken betreffende invasieve exoten.

De activiteiten van de werkgroep worden in 2008 gecoördineerd door onderstaande drie personen:

Roelf Pot (Roelf Pot Onderzoeks- en Adviesburo b.v., voorzitter),
Karin Didderen (Alterra, Wageningen UR, secretaris)
Hein van Kleef (Radboud Universiteit, Nijmegen, plv. voorzitter en secretaris)

Het aantrekkelijke van de werkgroep Exoten is dat zij bestaat uit zowel mensen uit de praktijk, zoals waterschappen, beleid en onderzoek. De werkgroep heeft hiermee een scharnierfunctie tussen wetenschap en praktijk.

Nieuwe leden zijn welkom! Leden van de NECOV kunnen gratis lid worden van de werkgroep en betalen dan ook een gereduceerde prijs voor de themadag. Indien U op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen in en bijeenkomsten van de werkgroep, dan wel actief mee wilt denken, geef dan Uw naam en adres - en indien mogelijk e-mail adres aan de secretaris door.

De werkgroep Exoten is een fusie aangegaan met de subgroep Exoten van de WEW (Werkgroep Ecologisch Waterbeheer) en opereert nu als Werkgroep Exoten (NecoV/WEW). De werkgroep heeft zijn een website: www.werkgroepexoten.nl