Werkgroep Water- en Oeverplanten

Themadag: Van flab tot kranswier - de rol van macro-algen in het waterbeheer

Datum: Dinsdag 19 september 2000

De meeste algen zijn zo klein dat ze alleen met een microscoop zijn te onderscheiden; alleen macro-algen zoals draad- en kranswieren zijn met het blote oog zijn te herkennen. Met 'flab' (floating algae beds) worden clusters van draadalgen aangeduid; kranswieren zijn zelfs als afzonderlijke plantjes herkenbaar.
Over macro-algen doen opvattingen de ronde als: flab staat voor slechte waterkwaliteit en kranswier voor goede waterkwaliteit; flab moet je bestrijden en met kranswier kan je je als beheerder gelukkig prijzen.
Er wordt maar weinig ecologisch onderzoek aan macroalgen gedaan, wat te maken heeft met problemen rond de herkenning van de afzonderlijke soorten. De laatste jaren wordt er wel meer onderzoek gedaan naar kranswieren. Enerzijds heeft een aantal mensen zich ingezet voor de verbetering van determinatiewerken, anderzijds is er op veel plaatsen sprake van opmerkelijke toename van kranswieren. Onderzoek naar de achtergronden van soms massale flab-ontwikkeling lijkt eveneens van belang en krijgt wellicht een stevige impuls door het onlangs verschijnen van het boek 'Benthische zoetwateralgen'.
Op de themadag wordt aan de hand van recent onderzoek in Nederland en ook daarbuiten, de vraag gesteld of we de rol van macro-algen in het ecosysteem niet onderschatten. Een aantal sprekers zal op ontwikkelingen rond het beheer van krans- en draadwier ingaan. Voor de aanwezigen is er ruimschoots gelegenheid informatie op dit gebied uit te wisselen.

Programma

- J. Simons (VU): Bentische micro- en macro-algen in Nederlandse binnenwateren.
- R. Pot, met bijdragen van anderen: Oordelen en vooroordelen ten aanzien van draadwieren en waterkwaliteit.
- J. Newman (IACR-Centre for Aquatic Plant Management, Reading, UK): Control of filamentous algae with barley straw [bestrijding van draadwieren door gerstestro, voordracht in engels].
- E. Nat (LIK): Recente trends in het verspreidingsbeeld van kranswieren in Nederland.
- M. van den Berg (RIZA): Kansen voor kranswieren in het IJsselmeergebied.
- G. van Geest (LUW): De relatie tussen rivierdynamiek en kranswiervegetaties in uiterwaardenplassen.
- H. Schulp: Diapresentatie

Samenvattingen van de lezingen en twee posters zijn op te vragen als:

Opgemaakt Acrobat Reader bestand (101k)