Volledig bericht:

(May 23, 2014) Algemene Ledenvergadering (ALV) op 5 juni 2014 Necov Activity logo Agenda
15e Algemene Leden Vergadering
van de
Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie

5 juni 2014 bij het NIBI, Catharijnesingel 54 in Utrecht
van 9.30 uur - 11.00 uur.

1. Opening en vaststelling agenda
2. Goedkeuring notulen 14e ledenvergadering van 11 april 2013
3. Mededelingen
4. Terugblik op het afgelopen jaar door de voorzitter
5. Jaarverslag 2013 en verslag kascontrolecommissie
6. Instelling nieuwe kascontrolecommissie
7. Presentatie van de begroting voor 2014
8. Vaststelling contributie 2014 en bestedingslimiet van het bestuur.
9. Bestuurszaken
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Maurice Hoffmann, voorzitter
Peter Goethals, penningmeester
Francisca Sival, co÷rdinator werkgroepen
Ellen Decaestecker, lid
10. Tijdschrift Aquatic Ecology
11. Werkgroepen
12. NERN
13. Plannen voor 2014 en 2015
14. Afscheid van de waarnemend voorzitter en penningmeester, Hanneke Baretta-Bekker
15. Rondvraag

Ad 9: Verkiezing bestuursleden.
Tegenkandidaten kunnen zich opgeven tot woensdag 4 juni 2014 bij de secretaris, Gerda Bolier, tel. 015-2136108, e-mail: gbolier@kpnmail.nl
Mocht u iemand als tegenkandidaat willen voordragen, dan kan dat ook opgegeven worden bij de secretaris.
Bij het voordragen van een tegenkandidaat moet een door de kandidaat ondertekende verklaring zijn dat de kandidaat het eens is met de voordracht.